INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

PLATBY STRAVNÉHO:

     a/ hotově:

platba všech strávníků do 10. dne v měsíci zpětně za uplynulý měsíc (vždy podle skutečně odebrané stravy).
Při nezaplacení stravného do 10. dne v měsíci, bude výdej stravy následující den zablokován.

     b/ bezhotovostně:

platby jsou prováděny inkasním příkazem nejdříve k 18. dni v měsíci zpětně za uplynulý měsíc (vždy podle skutečně odebrané stravy).
Neprovedené platby je nutné uhradit do konce příslušného měsíce, jinak bude výdej stravy zablokován.
 

Pokud peníze na účtu nebudou opakovaně, bude strávník povinen platit hotově (viz bod a).

Každý strávník je automaticky přihlášen na následující měsíc. Pokud chce stravování ukončit, musí se odhlásit.
 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY


     Žák omluvený z výuky nemá současně odhlášený oběd!
Odhlásit stravu lze nejpozději den předem do 13 00 hodin přes internet na
www.strava.cz, osobně
nebo telefonicky (732 834 818).

První den nemoci má strávník nárok na stravu, tu si může odebrat do vlastního nosiče v jídelně od 9 00 do 12 00 hodin.

Na oběd za zvýhodněnou cenu (tj. pouze za cenu potravin) má žák nárok pouze tehdy, je-li přítomen ve škole (podle § 119 školského zákona č. 561/2004). Proto v době prázdnin, ředitelského volna a jiné nepřítomnosti ve škole nemá žák nárok na dotovaný oběd.

V době nemoci je možno první den odebrat oběd do nosiče (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování), a další dny je nutné odhlásit (popřípadě lze zakoupit oběd za plnou cenu).

Pokud není strava řádně odhlášena je strávník povinen uhradit stravu v plné výši!!!

V případě, že je strávník nadále nemocný a měl stravu odhlášenou do určitého dne musí si stravu na další dny znovu omluvit, jinak je opět započítávána.

Pokud si strávník podle výše uvedených pravidel stravu neodhlásí, je automaticky objednána po celou dobu školního roku.